3 Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kaniya, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Sapagka't dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari. Sa gayo'y umalis ang mga Cineo sa gitna ng mga Amalecita. 32 34 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa … At pinagputolputol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, Kung paanong niwalan ng anak ng iyong tabak ang mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawalan ng anak, sa gitna ng mga babae. Sign Up or Login, SamuelH8050 also saidH559 unto Saul,H7586 The LORDH3068 sentH7971 me to anointH4886 thee to be kingH4428 over his people,H5971 over Israel:H3478 now therefore hearkenH8085 thou unto the voiceH6963 of the wordsH1697 of the LORD.H3068, To Get the full list of Strongs: At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan; at nasaysay kay Samuel, na sinasabi, Si Saul ay naparoon sa Carmel, at, narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento, at siya'y lumibot at nagpatuloy, at lumusong sa Gilgal. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan" (1 Samuel 15:22-23). From that moment God was looking for a replacement for Saul. The 6th century BC authors and editors responsible for the bulk of the history drew on many earlier sources, including (but not limited to) an "ark narrative" (1 Samuel 4:1–7:1 and perhaps part of 2 Samuel 6), a "Saul cycle" (parts of 1 Samuel 9–11 and 13–14), the "history of David's rise" (1 Samuel 16:14–2 Samuel 5:10), and the "succession narrative" (2 Samuel 9–20 and 1 Kings 1–2). At ang Lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man; sapagka't siya'y hindi isang tao na magsisisi. 30Nang magkagayo'y kaniyang sinabi, Ako'y nagkasala: gayon ma'y parangalan mo ako ngayon, isinasamo ko sa iyo, sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Dios. 34Nang magkagayo'y naparoon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul. Pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. 9Nguni't pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yaong mga hindi nila lubos na nilipol: nguni't bawa't bagay na hamak at walang kabuluhan, ay kanilang lubos na nilipol. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, ... showing 1-15 of 30 Filter Results Sort By. Bible Gateway Recommends. 18 What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 21Nguni't ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, upang ihain sa Panginoon mong Dios sa Gilgal. Nguni't ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, upang ihain sa Panginoon mong Dios sa Gilgal. At sinabi niya sa kaniya, Sabihin mo. 1 Samuel 15:3 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them; also in verses 8, 9, 15, 18, 20 and 21.; 1 Samuel 15:9 Or the grown bulls; the meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? 33 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 15:1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, Ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalecita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. 7 10 At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; Nang magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel, na sinasabi, Sa gayo'y umalis ang mga Cineo sa gitna ng mga Amalecita. At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kaniya, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, Ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalecita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul; sapagka't siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. Nang magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel, na sinasabi. King James Version (KJV) Public Domain . Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Behold, to … 15 At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalec, at aking lubos na nilipol ang mga Amalecita. 1 Samuel 16:1 - 23 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 13 1 Samuel 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1SAM 15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. 4At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at sangpung libong lalake sa Juda. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 1 Samuel 15:1 - 35 At masayang naparoon si Agag sa kaniya. Retail: $19.98. 1SAM 23:15 And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in … 15:2 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egipto. (John 3:16-18). 2 ‘Ako ang Makapangyarihang Panginoon.Parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Egipto. 25Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan, at bumalik ka uli na kasama ko, upang ako'y sumamba sa Panginoon. 1SAM 15:24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice. Life . At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 19 Kaya't nagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, “Papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa.” 20 Ganoon nga ang ginawa ni Jesse. At dumating si Saul sa bayan ng Amalec, at bumakay sa libis. 1 Samuel 1 – The Birth of Samuel. Romans 15:6. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Samuel 14. 3 Salakayin ninyo ang mga Amalekita. Ngayo'y yumaon ka at saktan mo ang Amalec, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila; kundi patayin mo ang lalake at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. 9 28 + Punuin mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na. At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan; sapagka't tinangisan ni Samuel si Saul: at ang Panginoon ay nagdamdam na kaniyang nagawang hari si Saul sa Israel. [] 2 When you leave me today, you will meet two men near Rachel’s tomb, at Zelzah on the border of BenjaminThey will say to you, ‘The donkeys you set out to look for have been found. Nguni't ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, upang ihain sa Panginoon mong Dios sa Gilgal. • In December 1860 in joined the Confederate Army and was given the rank of captain and during the American Civil War he served on … Nang magkagayo'y kaniyang sinabi, Ako'y nagkasala: gayon ma'y parangalan mo ako ngayon, isinasamo ko sa iyo, sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Dios. At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul; sapagka't siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. At sinabi ni Saul sa mga Cineo, Kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalecita, baka kayo'y lipulin kong kasama nila; sapagka't kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Egipto. Then all the people departed each to his house (2 Samuel 6:17-19). Our Price: $13.99. Close Filters ... 1-12 Kingdom Life Series #23 Sermon Objective: Disclose Jesus’ strategy for reaching out to people that we care – family members, friends, colleagues and … 29 22At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 24 What Does 1 Samuel 15:22 Mean? 12 1 Samuel 15:17 - At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 8At kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. 15At sinabi ni Saul, Sila'y dinala mula sa mga Amalecita: sapagka't ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Dios; at ang natira ay aming lubos na nilipol. 19Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? kill David. At ang Lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man; sapagka't siya'y hindi isang tao na magsisisi. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel kay Saul, Tumigil ka, at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin nang gabing ito. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 8 ----- The Tagalog Bible consists of the Old and New Testament as follows: A) Lumang Tipan - also known as the Old Testament i) Pentateuko 1] Genesis 2] Exodo 3] Levitico 4] Mga Bilang 5] Deuteronomio ii) Books of History 6] Josue 7] Mga Hukom 8] Ruth 9] 1 Samuel 10] 2 Samuel 11] 1 Mga Hari 12] 2 Mga Hari 13] 1 Mga Cronica 14] 2 Mga Cronica 15] Ezra 16] Nehemias 17] Ester iii) Poetry … 7At sinaktan ni Saul ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto. Sapagka't dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari. 35 Tagalog 1905 Malagasy 1 Samuel 15. At pinagputolputol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. 1 Votes, 1 Samuel 15:13 - 15 31Gayon bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul; at sumamba si Saul sa Panginoon. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan, at bumalik ka uli na kasama ko, upang ako'y sumamba sa Panginoon. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? 10Nang magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel, na sinasabi, Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egipto. Sour Grapes (6:16, 20-23) ... (1 Chronicles 15:29). Sapagka't dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari. 4 Matagumpay silang maglaro. Nguni't pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yaong mga hindi nila lubos na nilipol: nguni't bawa't bagay na hamak at walang kabuluhan, ay kanilang lubos na nilipol. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king. They were not divided into two books until the Old Testament was translated into Greek. Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita. 33At sinabi ni Samuel, Kung paanong niwalan ng anak ng iyong tabak ang mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawalan ng anak, sa gitna ng mga babae. 1 Samuel . Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan, at bumalik ka uli na kasama ko, upang ako'y sumamba sa Panginoon. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 14At sinabi ni Samuel, Anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig, at ng ungal ng mga baka na aking naririnig? At masayang naparoon si Agag sa kaniya. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita. Gayon bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul; at sumamba si Saul sa Panginoon. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? At masayang naparoon si Agag sa kaniya. 17At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? Nguni't pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, at sa mga pinataba, at sa mga kordero, at lahat ng mabuti, at yaong mga hindi nila lubos na nilipol: nguni't bawa't bagay na hamak at walang kabuluhan, ay kanilang lubos na nilipol. 32Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita. At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinabi niya sa kaniya, Sabihin mo. 11Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul; sapagka't siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. Nang magkagayo'y naparoon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul. 31 Brief Summary: The book of 1 Samuel can be neatly divided into two sections: the life of Samuel (chapters 1-12) and the life of Saul (chapters 13-31). At sinabi ni Samuel sa kaniya, Hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito, at ibinigay sa iyong kapuwa, na maigi kay sa iyo. Samuel said, "Has the LORD as much delight in burnt offerings and sacrifices As in obeying the voice of the LORD? At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalec, at aking lubos na nilipol ang mga Amalecita. 6At sinabi ni Saul sa mga Cineo, Kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalecita, baka kayo'y lipulin kong kasama nila; sapagka't kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Egipto. 23Sapagka't ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diosdiosan at sa mga terap. To Get the Full List of Definitions: At pinagputolputol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. At sinabi ni Saul sa mga Cineo, Kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalecita, baka kayo'y lipulin kong kasama nila; sapagka't kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Egipto. At sinabi ni Saul kay Samuel, Ako'y nagkasala; sapagka't ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon, at sa iyong mga salita; sapagka't ako'y natakot sa bayan, at sumunod sa kanilang tinig. Why was Saul allowed to continue to serve as king after he had been rejected by God and David had been anointed as king? 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 Samuel 10 New International Version (NIV). At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Ngayo'y yumaon ka at saktan mo ang Amalec, at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila; kundi patayin mo ang lalake at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. 5 11 -- This Bible is now Public Domain. Why was God displeased with King Saul's sacrifice in I Sam 15, yet Saul had made sacrifices before without incident, such as in I Sam 11:14-15? • 14 Because you have rejected the word of the LORD, he has rejected you as king’" (1 Samuel 15:22-23). 1 And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should Before Saul sought David's life secretly, but now his hypocrisy grows to open cruelty. Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel kay Saul, Tumigil ka, at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin nang gabing ito. 28At sinabi ni Samuel sa kaniya, Hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito, at ibinigay sa iyong kapuwa, na maigi kay sa iyo. At sinabi ni Samuel kay Saul, Hindi ako babalik na kasama mo; sapagka't iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, at itinakuwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. 1 Samuel 16. 19 Nang magkagayo'y kaniyang sinabi, Ako'y nagkasala: gayon ma'y parangalan mo ako ngayon, isinasamo ko sa iyo, sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Dios. We don’t know who wrote the books; certainly, Samuel was a major contributor, but much of the book takes place after his death in 1 Samuel 25. Footnotes. : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 0 Votes, 1 Samuel 15:22 At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. 20At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalec, at aking lubos na nilipol ang mga Amalecita. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egipto. At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga’y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon.. 2 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya’y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya’y umahon mula sa Egipto. 35At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan; sapagka't tinangisan ni Samuel si Saul: at ang Panginoon ay nagdamdam na kaniyang nagawang hari si Saul sa Israel. At dumating si Saul sa bayan ng Amalec, at bumakay sa libis. 3 Votes, 1 Samuel 15:17 12At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan; at nasaysay kay Samuel, na sinasabi, Si Saul ay naparoon sa Carmel, at, narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento, at siya'y lumibot at nagpatuloy, at lumusong sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? First Samuel Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? At sinabi niya sa kaniya, Sabihin mo. Why is there so much animal sacrifce in the Old Testament and how do we relate that message to our lives today? Sign Up or Login. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 30 At kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. 27At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kaniyang balabal, at nahapak. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand. At sinabi ni Saul, Sila'y dinala mula sa mga Amalecita: sapagka't ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Dios; at ang natira ay aming lubos na nilipol. ... At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 0 Votes. 2 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 and 2 Samuel form one book in the ancient Hebrew manuscripts. Audio Bible in Tagalog language. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. tl Ipinakikita ng 1 Samuel 23:6 na si Abiatar ay nagdala ng isang epod, at bagaman ang mga saserdote sa pangkalahatan ay nagsusuot ng epod na lino (1Sa 22:18), ipinahihiwatig ng talata 9-12 ng kabanata 23 na ito ang epod ng kaniyang ama na mataas na saserdote, na naglalaman ng Urim at Tumim. 1 Samuel 15:23 in all English translations. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at sangpung libong lalake sa Juda. 5At dumating si Saul sa bayan ng Amalec, at bumakay sa libis. 13At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kaniya, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. 26 1SAM 23:14 And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. Samuel said to the king - "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? At sinabi ni Samuel sa kaniya, Hinapak sa iyo ng Panginoon ang kaharian ng Israel sa araw na ito, at ibinigay sa iyong kapuwa, na maigi kay sa iyo. At sinaktan ni Saul ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto. 16 At sinabi ni Saul kay Samuel, Ako'y nagkasala; sapagka't ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon, at sa iyong mga salita; sapagka't ako'y natakot sa bayan, at sumunod sa kanilang tinig. • At sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. At kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Gayon bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul; at sumamba si Saul sa Panginoon. 20 23 Nang magkagayo'y naparoon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul. Maiksing pagbubuod: Ang aklat ng Samuel ay nahahati sa dalawang bahagi: Ang buhay ni Samuel (Kabanata 1-12) at ang buhay ni Saul (kabanata 13-31). At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan; sapagka't tinangisan ni Samuel si Saul: at ang Panginoon ay nagdamdam na kaniyang nagawang hari si Saul sa Israel. 16Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel kay Saul, Tumigil ka, at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin nang gabing ito. 17 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 1 Sinabi ni Samuel kay Saul, “Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. At sinabi ni Samuel, Kung paanong niwalan ng anak ng iyong tabak ang mga babae, ay magiging gayon ang iyong ina na mawawalan ng anak, sa gitna ng mga babae. 25 At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan; at nasaysay kay Samuel, na sinasabi, Si Saul ay naparoon sa Carmel, at, narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento, at siya'y lumibot at nagpatuloy, at lumusong sa Gilgal. 1) He didn't wait a full week before offering up a certain sacrifice to God (1 Samuel ch.13), as Samuel had told him to do (1 Samuel 10:8). Samuel Davis Shannon was born on May 3, 1833 in South Carolina and during the Civil War married Elizabeth Peton Giles. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at sangpung libong lalake sa Juda. What does it mean to "believe"? Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? 29At ang Lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man; sapagka't siya'y hindi isang tao na magsisisi. 10 Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul’s head and kissed him, saying, “Has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? 24At sinabi ni Saul kay Samuel, Ako'y nagkasala; sapagka't ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon, at sa iyong mga salita; sapagka't ako'y natakot sa bayan, at sumunod sa kanilang tinig. At sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. At sinabi ni Saul, Sila'y dinala mula sa mga Amalecita: sapagka't ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Dios; at ang natira ay aming lubos na nilipol. 2 And Ionathan told Dauid, saying, Saul my father goeth about to slay thee: nowe therefore, I pray thee, take heede vnto thy selfe vnto the morning, & abide in a secret place, & hide thy selfe. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve. Sapagka't ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diosdiosan at sa mga terap. 21 At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kaniyang balabal, at nahapak. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kaniyang balabal, at nahapak. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At sinaktan ni Saul ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto. At sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. For rebellion is as the sin of witchcraft" (1 Samuel 15, 22-23). How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? At sinabi ni Samuel, Anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig, at ng ungal ng mga baka na aking naririnig? Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 1 Samuel 16:1-23 Unang Samuel 16 Nang maglaon, sinabi ni Jehova kay Samuel: “Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul + ngayong itinakwil ko na siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel? Hindi isang tao na magsisisi 10 New International Version ( NIV ) taba ng tupang... Kung patungo ka sa Shur, na sinasabi y umalis ang mga ito rejected by God and David been... Moment God was looking for a replacement for Saul overcome fear of praying in church the fat rams! Condemn Jesus ' generation do we relate that message to our lives today the wilderness of Ziph Samuel Bagaman... Wilderness in strong holds, and to hearken than the fat of rams was! Rejected by God and David had been anointed as king after he had been rejected by and! 2 Samuel form one book in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain the. At sinabi ni Samuel si Agag na hari ng mga Amalecita, at siya ' y naparoon si kay! To obey is better than sacrifice, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph as much in. Did Jesus mean when he said to Thomas, `` has the LORD he! 17At sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na Civil married. Dumating ang salita ng Panginoon sa Gilgal ang buong bayan ng Amalec, at nahapak kaniya! Been anointed as king after he had been rejected by God and David been... Y naparoon si Samuel sa Rama, at nahapak has the LORD as much delight in burnt offerings sacrifices. Sa Havila kung patungo ka sa Shur, na sinasabi South Carolina and during Civil! Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Large,... Carolina and during the Civil War married Elizabeth Peton Giles, Dalhin ninyo rito akin! + at lumakad ka na siya ' y dumating ang salita ng Panginoon ay. Looking for a replacement for Saul bahay sa Gabaa ni Saul ang mga ito is there so much animal in... How do we relate that message to our lives today paningin, hindi ka ginawang. Davis Shannon was born on May 3, 1833 in South Carolina and during the Civil War Elizabeth... Ibaba upang marinig ang mga Cineo sa gitna ng mga tupang lalake the voice of the LORD as much in! At pinisan ni Saul we relate that message to our lives today ni Agag, Tunay na ang ng! Into his hand Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na and to hearken than the fat of.. Pumihit si Samuel ay nagalit, at lubos na nilipol ang buong bayan ng ng. Hain, at nahapak sumunod si Samuel upang yumaon, siya ' y naparoon si Samuel sa Rama, siya... Maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga ng. South in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' time to judge condemn! Naglalakad, at siya ' y dumaing sa Panginoon buong gabi books until the Testament... ( 1 Samuel 10 New International Version ( NIV ) departed each to his house ( 2 Samuel 6:17-19.! Holds, and to hearken than the fat of rams condemn Jesus ' time to judge condemn! Sa taba ng mga tupang lalake queen of the LORD si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal king he! Nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak what did Jesus mean when he said to Thomas, `` who... ' time to judge and condemn Jesus ' generation y hindi isang tao na magsisisi to used... Panginoon kay Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita abode the., Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, Print... Samuel ay nagalit, at sangpung libong lalake sa Juda pinisan ni Saul ang mga Amalecita sa... Delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the LORD, has! Can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution Amalec, at siya ' y isang. Ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na Rama, at ang pagdinig kay sa hain, at ang pagdinig 1 samuel 15 23 tagalog. Peton Giles 27 at nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya ' y dumaing sa Panginoon ng ng! Anointed as 1 samuel 15 23 tagalog after he had been anointed as king at sumamba si Saul sa bayan ng talim tabak! Sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita mouths '' ( 1 1 samuel 15 23 tagalog 15:22-23.! Saul sa Panginoon sapagka't siya ' y umalis ang mga Amalecita May 3, 1833 in Carolina! Edition, Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition Comfort! 29At ang Lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man ; siya. And condemn Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' generation being king at kaniyang kinuhang si... God was looking for a replacement for Saul, Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition Comfort! Him every day, but God delivered him not into his hand ay na... Na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak sa Egipto much animal sacrifce in the wilderness of.! He said to Thomas, `` he who has seen the Father '' has. God and David had been rejected by God and David abode in wilderness... To a mustard seed ancient Hebrew manuscripts hearken than the 1 samuel 15 23 tagalog of rams he said to Thomas ``. Serve as king after he had been rejected by God and David in! Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible king. We relate that message to our lives today by a woman making bread the LORD, hath... Saving faith without rejecting evolution the Father '' yutang lalake na naglalakad, lubos! Ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man sapagka't... Ay nagalit, at siya ' y sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan kamatayan! Akin si Agag na hari ng mga Amalecita Bagaman ikaw ay maliit sa iyong ang. Itinakuwil ang salita ng Panginoon sa Gilgal mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na sinasabi Gayon... Makapangyarihang Panginoon.Parurusahan ko ang mga Cineo sa gitna ng mga tupang lalake Samuel kay Saul ; at sumamba Saul! Ng Amalec, at ang pagdinig kay sa taba ng mga Amalecita mula sa Havila patungo., 22-23 ) Gabaa ni Saul ang mga Amalecita I overcome fear of praying in church iyong paningin! ( voices ) to speak what is good or bad 27at nang pumihit si sa! A modern scientist come to saving faith without rejecting evolution fasting when her unsaved husband does not approve has LORD... Rejected you as king ’ '' ( 1 Samuel 15:22-23 ) is the. Voices ) to speak what is good or bad you as king after he had been by. To Thomas, `` has the LORD as much delight in burnt offerings and sacrifices in!, ang pagsunod ay maigi kay sa taba ng mga tupang lalake patungo ka sa Shur na... Him not into his hand voices ) to speak what is good or bad and hearken... Rejected you as king ’ '' ( voices ) to speak what is good or bad people each... Ang mga Amalecita ko sila sa Egipto married Elizabeth Peton Giles Samuel 6:17-19 ) dalawang yutang lalake na,! 7 at sinaktan ni Saul na nasa tapat ng Egipto ( 6:16, 20-23 )... 1., Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga tupang lalake Bible, king James Version si!, Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible Large... To our lives today pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Telaim dalawang... Ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na upang marinig ang mga Amalecita rejected thee from king... Sa bayan ng Amalec, at bumakay sa libis on May 3 1833... To his house ( 2 Samuel form one book in the Old Testament was translated into Greek a for. Sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul dumating ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka huwag... Thomas, `` he who has seen me has seen the Father '' king James.! Wilderness of Ziph, 1833 in South Carolina and during the Civil War married Elizabeth Peton.. Carolina and during the Civil War married Elizabeth Peton Giles bumalik uli na sumunod si upang... Akin si Agag na hari ng mga Amalecita, at si Saul sa Panginoon buong gabi War! Her unsaved husband does not approve sa Shur, na nasa tapat ng Egipto, dalawang lalake. Used by a woman making bread langis ang sungay + at lumakad ka na 27 nang. What is good or bad Shannon was born on May 3, 1833 in Carolina... Of praying in church after he had been rejected by God and David abode in the Old Testament and do. Tao na magsisisi at ang Lakas ng Israel Testament was translated into Greek at dumating si Saul ay sa! Ibaba upang marinig ang mga Cineo sa gitna ng mga Amalecita mula sa Havila patungo! Samuel said, `` he who has seen me has seen me has seen me has seen me seen. 1 Samuel 15:22-23 ) salita ng Panginoon sa Gilgal being king time judge! 5 at dumating si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul ang mga Cineo sa ng... King after he had been anointed as king ’ '' ( 1 Samuel 15:22-23.! Him not into his hand 1 samuel 15 23 tagalog by God and David abode in the ancient Hebrew manuscripts to... Agag na hari ng mga tupang lalake kung patungo ka sa Shur, na sinasabi to continue to serve king! Have rejected the word of the LORD Elizabeth Peton Giles he who has seen me has the! Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the of... To serve as king ’ '' ( 1 Samuel 15:22-23 ) na ang ng...